Pravila #ppgrillday

Pravila in pogoji nagradne igre #ppgrillday, ki poteka na FACEBOOK STRANI PERFEKTEN PIŠČANEC

Glavna nagrada

PIKNIK ZA 30 oseb

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: organizator).

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke »Perutnina Ptuj«.

 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 13 let, ki sodelujejo v nagradni igri na Facebook strani Perfekten piščanec, tako da

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeležencu je za sodelovanje v nagradnih žrebanjih potrebno:  

1.) Izpolniti nagradni prijavni obrazec: https://www.perutnina.si/ppgrillday

2.) Na svojem FB profilu objaviti svoj video ali fotografije s piknika, kjer se vidi, da je piknik, poln zabave in smeha. Najboljše bodo nagrajeni smešni piknik trenutki v stilu 6 epizod #samodasemamofajn.

3.) Objavam dodati #ppgrillday

4.) Odgovoriti na nagradno vprašanje v prijavnem obrazcu: "Kako bi poimenovali vaš piknik dogodek kot zabavno epizodo?"

 

5. Obseg nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Nagradna igra poteka od 25. junija do 15. avgusta.

 

6. Nagrade, glasovanje

Nagradni sklad:

- piknik za 30 oseb

- 10 majic Samo da se mamo fajn!

Nagrajence bomo objavili na Facebook strani, v komentarju nagradnih objav. 


Vsak uporabnik lahko prejme le eno nagrado. Kot uporabnik se razume fizična oseba s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. To pomeni, da lahko en uporabnik odda več komentarjev, vendar bo nagrajen samo enkrat. Nagrade ni mogoče zamenjati ali zahtevati njene denarne protivrednosti. V primeru, da v sodeluje mladoletna oseba, mora za prevzem nagrade priložiti še soglasje starša ali skrbnika.

 

7. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencu/nagrajenki

Organizator nagradne igre bo določil, obvestil in objavil nagrajence, ki jih bo izbrala strokovna žirija organizatorja.

Če je za nagrado izbran komentar, ki ga je ustvarila oseba, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se ji nagrada ne podeli. 

Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen v komentarjih pod nagradno Facebook objavo. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri ter z objavo navedenih podatkov v komentarjih pod objavo izrecno in nepreklicno strinjajo.

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil prek komentarja pod nagradno Facebook objavo, v kateri je uporabnik oddal svoj komentar. Nagrajene zaposlene v Perutnini Ptuj bomo obvestili z internim mailingom. Nagrajenec mora svoje podatke poslati v roku 5 dni od dneva, ko je bil izpeljan nagradni žreb in je bil objavljen seznam nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade več ne bo upravičen.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Organizator s posameznim nagrajencem dogovori prevzem nagrade (v izbrani PP prodajalni / dostava s pošto / osebni prevzem). 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
• se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
• nagrajenec posreduje napačne podatke,
• nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

 

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje spletnega profila, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega profila,
• kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
• kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad.

 

10. Obveznosti nagrajencev glede prevzema glavne nagrade

Če nagrajenec (izbran z žrebom) ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 14 dni od datuma žrebanja, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti iz naslova predmetnega žrebanja. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado za katerikoli drug namen. Če nagrajenec v 5. dneh po pozivu ne posreduje svojih podatkov, se mu nagrada ne podeli.

 

11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem, 11. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o izdelkih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre, ali njegov zakoniti zastopnik, lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti; z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@perutnina-ptuj.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

 

12. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu http://www.perutnina.si/ ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 

13. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu http://www.perutnina.si/. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati 25. junija 2021.