Pravila 2019

AKTUALNA NAGRADNA IGRA

NAGRADNA IGRA PIKNIK
v trgovinah INTERSPAR in SPAR

Kaj morate storiti, da sodelujte v žrebu za perfektno piknik nagrado? Kupiti vsaj en izdelek PP Piknik v trgovini Interspar ali Spar, shraniti račun, ga fotografirati in sliko računa objaviti v komentarju pod objavo FB Sodelujete lahko tudi brez nakupa, tako da v komentar te objave odgovorite na nagradno vprašanje "Koliko fit nabodalc je v enem podstavku?" ali nam odgovor pošljete na Perutnina Ptuj, Marketing, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj.

Nagradna igra poteka od 3.5. do 31.5.2019. Nagradno žrebanje bo 10.6.2019. Spodaj pod navedenimi pravili objavljeni nagrajenci kot tudi na strani https://www.facebook.com/PerutninaPtujSlovenija/

01 Piknik spar nagradna igra FB2

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje Perutnina Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: organizator).

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke »Perutnina Ptuj«.

 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 13 let, ki na Facebook profilu PP – Perfekten piščanec https://www.facebook.com/perutnina.ptuj (v nadaljevanju: Facebook profil) s pomočjo komentarja odgovarjajo na aktualna nagradna vprašanja, kot je določeno v 4. členu. Čas trajanja nagradne igre je določen z Facebook objavo. Nagradna igra za zaposlene v Perutnini Ptuj poteka preko internega mailinga in se odgovore na aktualna nagradna vprašanja pošilja na mail: suzana.petek@perutnina.eu. Nagradna igra je lahko tudi v sodelovanju z drugimi podjetji, kar je razvidno iz teksta aktualne Facebook nagradne objave.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre.

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Prijava v nagradno igro

Uporabnik v nagradni igri sodeluje z obiskom Facebook profila PP – Perfekten piščanec, kjer v komentarju pod aktualno nagradno sliko objavi komentar in ostala določila nagradne objave. Čas trajanja nagradne igre je določen z Facebook objavo. Nagradna igra za zaposlene v Perutnini Ptuj poteka preko internega mailinga in se odgovore na aktualna nagradna vprašanja pošilja na mail: suzana.petek@perutnina.eu. Nagradna igra je lahko tudi v sodelovanju z drugimi podjetji, kar je razvidno iz teksta aktualne Facebook nagradne objave.

 

5. Obseg nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Čas nagradne igre je določen s posamezno aktulano objavo. Če čas trajanja ni posebej naveden traja nagradna igra 1 teden. Za nagradne igre, namenjene zaposlenim v Perutnini Ptuj, je čas trajanja nagradne igre in nagradni sklad, določen v internem mailingu.

 

6. Nagrade, glasovanje

Nagradni sklad:

PP promocijski paketi oziroma nagrada je določena s posamezno aktulano nagradno objavo.

Uporabnika bomo po zaključenem žrebu o prejemu nagradne obvestili v komentarju pod nagradno objavo in z objavo na časovnici Facebook profila. Nagrajene zaposlene v Perutnini Ptuj bomo obvestili z internim mailingom. Nagrajenec mora svoje podatke poslati v roku 5 dni od dneva, ko je bil izpeljan nagradni žreb in je bil objavljen seznam nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade več ne bo upravičen.


Vsak uporabnik lahko prejme le eno nagrado. Kot uporabnik se razume fizična oseba s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. To pomeni, da lahko en uporabnik odda več komentarjev, vendar bo nagrajen samo enkrat. Nagrade ni mogoče zamenjati ali zahtevati njene denarne protivrednosti. V primeru, da v sodeluje mladoletna oseba, mora za prevzem nagrade priložiti še soglasje starša ali skrbnika.

 

7. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencu/nagrajenki

Organizator nagradne igre bo določil, obvestil in objavil nagrajence, ki jih bo izbrala strokovna žirija organizatorja.

Če je za nagrado izbran komentar, ki ga je ustvarila oseba, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se ji nagrada ne podeli. 

Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen v komentarjih pod nagradno Facebook objavo. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri ter z objavo navedenih podatkov v komentarjih pod objavo izrecno in nepreklicno strinjajo.

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil prek komentarja pod nagradno Facebook objavo, v kateri je uporabnik oddal svoj komentar. Nagrajene zaposlene v Perutnini Ptuj bomo obvestili z internim mailingom. Nagrajenec mora svoje podatke poslati v roku 5 dni od dneva, ko je bil izpeljan nagradni žreb in je bil objavljen seznam nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade več ne bo upravičen.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Organizator s posameznim nagrajencem dogovori prevzem nagrade (v izbrani PP prodajalni / dostava s pošto / osebni prevzem). 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
• se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
• nagrajenec posreduje napačne podatke,
• nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

 

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje spletnega profila, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega profila,
• kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
• kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad.

 

10. Obveznosti nagrajencev glede prevzema glavne nagrade

Če nagrajenec (izbran z žrebom) ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 14 dni od datuma žrebanja, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti iz naslova predmetnega žrebanja. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado za katerikoli drug namen. Če nagrajenec v 5. dneh po pozivu ne posreduje svojih podatkov, se mu nagrada ne podeli.

 

11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem, 11. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o izdelkih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre, ali njegov zakoniti zastopnik, lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti; z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@perutnina-ptuj.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

12. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu http://www.perutnina.si/ ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 

13. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu http://www.perutnina.si/. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati 3. januarja 2019.

Organizator nagradne igre: Perutnina Ptuj d.d.

 

 

NAGRAJENCI PIKNIK NAGRADNE IGRE

ki je potekala v trgovinah INTERSPAR in SPAR od 3.5. do 31.5.2019.

Mini žar prejmejo:

Alenka Čebulj

Suzana Humljan

Andreja Frelih

Marija Sitar

Janja Porenta

Anica Jerič

Primož Rajšp

Janko Krček

Miran Kocjan Koc

Sašo Zidar

Mateja Juvan

Tanja Golob

Nataša Paulič Krstić

Klementina Kosi

Darinka Kotar

Dunja Grebenc

Dušan Jugovac

Selma Ibrahimovic

Martina Mušič Rosenwirth

Dejan Štalekar

Neža Fele

Krištof Kepic

Teja Mulej

Darko Dolinar

Vanja Jakobič

Marjeta Began

Josip Korimšek

Anita Skamljič Bombek

 

Piknik odejo prejmejo:

Mojca Humljan

Mili Lili

Suzana Suzana

Hasan Menzilovic

Andrej Zelenko

Tamara Lorenčič

Valerija Kočevar

Toni Černe

Klavdija Began

Kristina Vodnik

Ksenja Čurin

Tone Mihelčič

Klaudia Lazar

Boštjan Alja Unger

Teja Roškar

Filip Hočevar

Dragica Vidrih

Vera Radič

Nada Grum

Marija Pirnat

Sofija Erlač

Mateja Ambrozic

Eva Matjašič

Irena Povalej

Vida Domadenik

Katja Pfeifer

Marjeta Wallas

Sarah Vogrin

Irena Kremser Mernik

Branko Kotar

Jožica Hercog

Vesna Juvan

Andrejka Salobir

Slavica Stravs

Anita Turk

Marija Debeljak

Irena Meglič

Nada Kovačič

Brigita Štepic

Robert Bombek

Cvetka Gorenjc

Jadranka Košir

Klav Dija

Irena Antolin

Tea Rogan

Štefan Fidler

Janja Ribič

Evelina Lina Širec

Tamara Jaušovec

Tara Možina

Vera Jug

Hedvika Benčina

Benjamin Prah

Marija Gosar

Ivana Koželj

Škufca Stanka

Milan Širec

Drago Iskra

Mihec Stojisavljevič

Erik Banič

Klemen Feher

Denis Fazlic

Živa Hamun

Ines Dobnik

Simona Zupan

Nina Delavec

Andraž Konc

Nataša Zupanc-Lah

Andraž Sladič

Mira Rozman