Pravila in pogoji nagradne igre "PIKNIK V SPAR-u"

Nagradna igra poteka v trgovinah INTERSPAR in SPAR.

Piknik Nagradna igra web banner

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »PIKNIK v SPAR-u« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Perutnina Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: organizator).

 

2. Cilj nagradne igre

Cilj nagradne igre je pospeševanje prodaje vseh piknik izdelkov Perutnine Ptuj.

 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 13 let, ki izpolnijo nalogo, kot je določeno v 4. členu.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre.

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

    • Potrošnik v nagradni igri sodeluje tako, da zbere tri nagradne kupone, ki jih najde na piknik izdelkih Perutnine Ptuj in jih v kuverti, skupaj s svojimi podatki (ime in priimek, naslov, poštno številko in kraj ter telefonsko številko) pošljite na Perutnina Ptuj d.d., Marketing, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, do 8.6.2018.
    • Potrošnik lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da si natisne nagradni kupon
      • Piknik Nagradna igra kupon
    • na njega zapiše EAN kode treh piknik izdelkov Perutnine Ptuj ter svoje podatke (ime in priimek, naslov, poštno številko in kraj, telefonsko številko ter svoj podpis) ter vse skupaj pošlje na naslov: Perutnina Ptuj d.d., Marketing, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, do 8.6.2018.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

5. Obseg nagradne igre

  • Čas izvedbe: 3. maj do 31. maj 2018. Nagradno žrebanje bo 11.6.2018 na sedežu podjetja Perutnina Ptuj d.d., Marketing, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj

 

6. Nagradni sklad:

- 20 x mini žar

- 30 x piknik odeja

- 50 x loparčki z žogico

Nagrade bomo izžrebali med prejetimi nagradnimi kuponi, do 8.6.2018, na sedežu Perutnine Ptuj d.d.

 

Nagrajence bomo o prejemu nagrade obvestili. Objavljeni bodo na tej strani. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade več ne bo upravičen.


Vsak uporabnik lahko prejme le eno nagrado. Kot uporabnik se razume fizična oseba s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. To pomeni, da lahko en uporabnik odda več komentarjev, vendar bo nagrajen samo enkrat. Nagrade ni mogoče zamenjati ali zahtevati njene denarne protivrednosti. V primeru, da v sodeluje mladoletna oseba, mora za prevzem nagrade priložiti še soglasje starša ali skrbnika.

 

7. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencu/nagrajenki

Organizator nagradne igre bo določil, obvestil in objavil nagrajenca za zadnjo nagradno vprašanje, ki jih bo izbrala strokovna žirija organizatorja


Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na tej strani in v komentarjih pod nagradno Facebook objavo. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri ter z objavo navedenih podatkov v komentarjih pod objavo izrecno in nepreklicno strinjajo.

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil prek komentarja pod nagradno Facebook objavo, v kateri je uporabnik oddal svoj komentar.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

8. Prevzem nagrade

Organizator nagrade pošlje nagrajencem po pošti.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
• se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
• nagrajenec posreduje napačne podatke,
• nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

 

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje spletnega profila, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega profila,
• kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
• kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad.

 

10. Obveznosti nagrajencev glede prevzema glavne nagrade

Če nagrajenec (izbran z žrebom) ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 14 dni od datuma žrebanja, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti iz naslova predmetnega žrebanja. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado za katerikoli drug namen. Če nagrajenec v 5. dneh po pozivu ne posreduje svojih podatkov, se mu nagrada ne podeli.

 

11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem, 11. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o izdelkih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre, ali njegov zakoniti zastopnik, lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti; z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@perutnina-ptuj.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

 

12. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu http://www.perutnina.si/ ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 

13. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu http://www.perutnina.si/. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati 26. aprila 2018.

 

Organizator nagradne igre: Perutnina Ptuj d.d.