"PP mini žar"

Sodeluj!

Nagradna igra poteka v prodajalnah Spar in Interspar. Zbrati morate dva nagradna kupona, ki sta zalepljena na dveh novih PP Piknik izdelkih (Ptujski ražnjiči, Piščančji mini ražnjiči) in ju do 1.9.2017 v kuverti poslati na naslov: Perutnina Ptuj d.d., Marketing, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj. 

INTERNET PP AVG 2017 2 mini zar 

Več o nagradni igri:

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri 

 1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »PP mini žar« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Perutnina Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne igre

je promocija blagovne znamke »Perutnina Ptuj Piknik« v prodajalnah INTERSPAR in SPAR.

3. Udeleženci

so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 13 let, ki so obiskovalci prodajaln Spar.

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka v prodajalnah Spar in Interspar. Kupec v nagradni igri sodeluje tako, da zbere dva nagradna kupona, ki sta zalepljena na dveh novih PP Piknik izdelkih (Ptujski ražnjiči, Piščančji mini ražnjiči) in ju do 1.9.2017 v kuverti pošlje na naslov: Perutnina Ptuj d.d., Marketing, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj. Udeleženec nagradne igre lahko sodeluje tudi tako, da si na spletni strani www.perutnina.si natisne nagradni kupon, zapiše EAN kodo enega izmed dveh izdelkov (Ptujski ražnjiči, Piščančji mini ražnjiči) ter izpolnjen nagradni kupon prav tako pošlje do 1.9.2017 v kuverti na naslov: Perutnina Ptuj d.d., Marketing, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj.

Nagradni kupon najdete na 0 klikni

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. Obseg nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije, v prodajalnah Spar in Interspar in traja od 1. do 31. avgusta. Nagradno žrebanje bo potekalo 8.9.2017.

6. Nagradni sklad: 100 x PP mini žar.

Vsak uporabnik lahko prejme le eno nagrado. Kot uporabnik se razume fizična oseba s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. To pomeni, da lahko en uporabnik odda več nagradnih kuponov, vendar bo nagrajen samo enkrat. Nagrade ni mogoče zamenjati ali zahtevati njene denarne protivrednosti. V primeru, da v sodeluje mladoletna oseba, mora za prevzem nagrade priložiti še soglasje starša ali skrbnika.

7. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih

Nagrajence, ki jih bo z žrebom izbrala strokovna komisija, bomo po zaključenem žrebu obvestili z obvestilom na spletni strani. 

Če je za nagrado izbran nagradni kupon, ki ga je ustvarila oseba, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se ji nagrada ne podeli. 

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri. 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
• se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
• nagrajenec posreduje napačne podatke,
• nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje spletnega profila, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega profila,
• kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
• kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad.

10. Obveznosti nagrajencev glede prevzema glavne nagrade

Če nagrajenec (izbran z žrebom) ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 14 dni od datuma žrebanja, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti, je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti iz naslova predmetnega žrebanja. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado za katerikoli drug namen. Če nagrajenec ne posreduje svojih podatkov na nagradnem kuponu, se mu nagrada ne podeli.

11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o izdelkih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre, ali njegov zakoniti zastopnik, lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti; z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@perutnina-ptuj.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

12. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu http://www.perutnina.si/ ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

13. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu http://www.perutnina.si/. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče na Ptuju.

Ta pravila začnejo veljati 1. avgusta 2017.

 

Organizator nagradne igre: Perutnina Ptuj d.d.